ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
351
เดือนที่แล้ว
1,747
ปีนี้
16,777
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
34,799
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศคณะกรรมการพนักงนส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256519 เม.ย. 2566
2หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 19 เม.ย. 2566
3หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.256119 เม.ย. 2566
4หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล19 เม.ย. 2566
5หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 256319 เม.ย. 2566
6หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 256219 เม.ย. 2566
7หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น19 เม.ย. 2566
8หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประกาศ ก.อบต.จ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ ประกาศ ก.อบต.จ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.255819 เม.ย. 2566
9หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น19 เม.ย. 2566
10หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256119 เม.ย. 2566
11หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ( ฉบับที่ 6 )19 เม.ย. 2566
12หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล19 เม.ย. 2566
13หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การกำหนดหลักกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256319 เม.ย. 2566
14หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 255819 เม.ย. 2566
15หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ และการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓19 เม.ย. 2566
16 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘19 เม.ย. 2566
17หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘19 เม.ย. 2566
18หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕19 เม.ย. 2566
19หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๕19 เม.ย. 2566
20หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี19 เม.ย. 2566

1 2   >>  >|