ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,295
เดือนที่แล้ว
2,119
ปีนี้
12,582
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
30,604
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖3 ก.ค. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256626 เม.ย. 2566
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม พ.ศ.256615 ก.พ. 2566
4ประกาศ เรื่องมาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 ต.ค. 2563
5คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 ต.ค. 2563
6การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม1 พ.ค. 2563
7โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 22 ต.ค. 2562
8เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 19 ต.ค. 2562
9การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือทบทวนข้อบัญญัติ16 ส.ค. 2562
10ระบบรับฟังความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม4 ก.ค. 2562
11ประกาศ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน20 มิ.ย. 2562
12มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 14 มิ.ย. 2562
13มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 14 มี.ค. 2562
14มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ19 ม.ค. 2562
15มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 14 ม.ค. 2562
16มาตรการป้องกันการรับสินบน 7 ม.ค. 2562
17ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 7 ม.ค. 2562
18มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 27 ธ.ค. 2561
19ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม 6 พ.ย. 2561

1