ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
185
เดือนที่แล้ว
1,048
ปีนี้
1,233
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
19,255
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่องมาตรการและแนวทางในการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 ต.ค. 2563
2คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 ต.ค. 2563
3การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม1 พ.ค. 2563
4โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน หรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 22 ต.ค. 2562
5เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 19 ต.ค. 2562
6การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ หรือทบทวนข้อบัญญัติ16 ส.ค. 2562
7ระบบรับฟังความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม4 ก.ค. 2562
8ประกาศ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน20 มิ.ย. 2562
9มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 14 มิ.ย. 2562
10มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 14 มี.ค. 2562
11มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ19 ม.ค. 2562
12มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 14 ม.ค. 2562
13มาตรการป้องกันการรับสินบน 7 ม.ค. 2562
14ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 7 ม.ค. 2562
15มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 27 ธ.ค. 2561
16ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม 6 พ.ย. 2561

1