ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
66
เดือนนี้
351
เดือนที่แล้ว
1,747
ปีนี้
16,777
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
34,799
ไอพี ของคุณ
34.229.63.28

อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่ของ อบต.นาปู่ป้อม

 

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562)

1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 

2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

         1) จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

         2) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล

         3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

         4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

         5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

         6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

         7) คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

         9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นเหมาะสม

 

3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

             1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

             2) ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

             3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

             4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

             5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

             6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

             7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

             8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

             9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

           10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

           11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

           12) การท่องเที่ยว

           13) การผังเมือง