ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
185
เดือนที่แล้ว
1,048
ปีนี้
1,233
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
19,255
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

วิสิยทัศน์ และ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

“การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

 

พันธกิจ

 • จัดให้มี และพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
 • แก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้
 • พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการสังคม ด้านสังคมสงเคราะห์ และ แก้ไขปัญหายาเสพติด
 • สืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 • ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ภารกิจในการทำงาน

 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
 • ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีมาตรฐาน
 • ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงครบทุกด้าน
 • สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
 • ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 • อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีรูปธรรม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น