ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
1,295
เดือนที่แล้ว
2,119
ปีนี้
12,582
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
30,604
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

ทรัพยากรณ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

 

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวของตำบลนาปู่ป้อม


บ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

1. ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์
บ้าน………..ปางคอง……………………………หมู่……12………ตำบล………….นาปู่ป้อม…………………………
อำเภอ…………..ปางมะผ้า…………………………………………. จังหวัด………แม่ฮ่องสอน………………………
พิกัด ………………LB..9987……………………………………………..

2.สภาพภูมิศาสตร์
เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนและที่ราบระหว่างหุบเขาสองฝั่งลำห้วย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งขวาเป็นพื้นที่ต้นน้ำของห้วยปางอุ๋ง มีความสูง จากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย ประมาณ 1,350เมตร

3.สภาพป่าไม้
พื้นที่ป่าโดยรอบยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นเขตพื้นที่การอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) เนื้อที่
360ไร่ พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) เนื้อที่ 1,640 ไร่ พันธุ์ไม้ส่วนมากในพื้นที่เป็นตระกูลไม้ก่อ
สภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ พื้นที่โครงการฯ เป็นแหล่งต้นน้ำของห้วยปางอุ๋ง ซึ่งเกิดจากเทือกเขาด้านทิศ
เหนือ บริเวณต้นน้ำมีน้ำไหลตลอดปียกเว้นบริเวณที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ในช่วงฤดูแล้งจะไม่มีน้ำไหล เนื่องจากน้ำจะซึมหายลงใต้ดิน


4.ประวัติหมู่บ้านโดยสังเขป
เริ่มก่อตั้ง 2543 บ.ปางคอง เป็นหมู่บ้าน ถูกต้อง ตาม พรบ.การปกครอง 2457
หมู่ 12 ต.นาปู่ป้อม ฯ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา–ผาเสื่อ สำหรับพื้นที่โครงการ, มีพื้นที่ทำกินรวมที่อยู่อาศัย258 ไร่
บ้านปางคอง เดิมพื้นที่เป็นหมู่บ้านบริวารของหมู่บ้านปุงยาม มีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์และได้เปิดให้เป็นพื้นที่สัมปทานป่าไม้ มีการสร้างถนนพอที่ขนส่งไม้ลงมาได้พื้นที่ของหมู่บ้านเคยเป็นที่ให้ช้างลากซุงคนทำแผนที่เลยเรียกว่า “ปางคอง”และพื้นที่ตรงนี้ยังเคยปลูกฝิ่น ของพวกขุนส่า ขุนส่าเรียกบริเวณนี้ว่า “หนองจึ๊ก”ซึ่งต่อมารัฐได้กวาดล้างยาเสพติดและผลักดันให้ออกจากประเทศไทยและได้ส่งทหารบูรณะพื้นที่ตามพระราชดำริสร้างเป็นหมู่บ้านกันชนชายแดน
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร ณ บ้านรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ และได้มีพระราชเสาวนีย์กับพลตรีชัยยุทธเทพสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ว่า “ให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจเป็นยามตามแนวชายแดนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ” หมู่บ้านปางคองได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2544โดยเป็น หมู่ที่ 12 ตำบล นาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5.อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ………เมียนมาร์………………….
ทิศใต้ ติดต่อกับ ………บ.ปุงยาม………………………
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ………บ.ไม้กาย……………
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ………เมียนมาร์……………..
สภาพอากาศท้องถิ่นและลมฟ้าอากาศ

6.อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นที่
ฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ………..30………องศา
ฤดูฝน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ………..25……….องศา
ฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ………..15………องศา

7.ข้อมูลประชากร
   1.ข้อมูลด้านประชากรแยกตามเพศ
จำนวนประชากร 165 คน แยกเป็น ชาย 95 คนหญิง70 คน
   2.ข้อมูลประชากรจำแนกกลุ่มชาติพันธุ์
คนไทยใหญ่จำนวน 53 คน
คนชนเผ่ามูเซอจำนวน112คน

8. ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
    1 )ความเชื่อ
          -เรื่องผี
          -เรื่อง บาป กรรม
    2)ประเพณีท้องถิ่น
         -ประเพณีกินวอ หรือประเพณีปีใหม่มูเซอ
         -ประเพณีกินข้าวใหม่ จะมีขึ้นในช่วง เดือน 8 ของทุกปี
         -ประเพณีดับไฟเทียน
         -ประเพณีทำบุญให้คนตาย
    3)การละเล่นพื้นบ้าน
        - การเล่นลูกข่าง
    4) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างในชุมชน
        - การตีเหล็ก - การเย็บผ้าลาหู่ - รำนก รำโต -จ๊าดไต ลิเกไทใหญ่
    5) อื่นๆ (ระบุ)
    6)ปัญหาด้านวัฒนธรรมได้แก่
        - การแต่งกายบางส่วนไม่ใส่ชุดประจำเผ่า
   6.ข้อมูลด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      6.1ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
           1)ป่าไม้ที่ใช้ประโยชน์.ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย / หาของป่า
           2)ที่ดินที่ใช้ประโยชน์ใช้ในการเกษตรเพาะปลูก
           3)แหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์อุปโภค บริโภค
          4)ของป่าที่ใช้ประโยชน์ อาหาร การค้า
          5)พืชสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์
          6)อื่น(ระบุ)...................ที่ใช้ประโยชน์
       6.2 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่มีการตัดไม้เพื่อทำเชื้อเพลิงในการหุงต้ม
   8.สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ…ทำนา(ผลผลิตข้าว จากการทำนาปีประมาณ 30 ถัง/ไร่) ทำไร่ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หาของป่าขาย และรับจ้างทั่วไป
รายได้เฉลี่ย…….2,000……บาท/ครอบครัว/เดือน

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติน้ำตกไม้กายบ้านปางคอง

 

หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำโป่ง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์
บ้าน………..ห้วยน้ำโป่ง……………………………หมู่……4………ตำบล………….นาปู่ป้อม…………………………
อำเภอ…………..ปางมะผ้า…………………………………………. จังหวัด………แม่ฮ่องสอน………………………

ชุมชนบ้านห้วยน้ำโป่งเป็นชาวเขาเผ่าลั๊วะ นับถือศาสนาคริสต์
ประกอบอาชีพการเกษตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูง มีป่าไม้และหุบเขาที่มีลำห้วยและมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี


2.สภาพภูมิศาสตร์
หมู่บ้านห้วยน้ำโป่ง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างเจริญ การเดินทางไม่ลำบาก 5กม. ไม่ไกลจากถนนสาย 1095บ้านห้วยน้ำโป่งเป็นหมู่บ้านบริวารของ หมู่ 4 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “โป่งสันปิ๊ก” อยู่ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศเหนือประมาณ 1,500 เมตร จะมีสัตว์ป่าและนกมาใช้ประโยชน์จากโป่งอยู่เสมอ

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติโป่งนกหรือ“โป่งสันปิ๊ก”

 

โป่งนกมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า "โป่งแสนปิ๊ก"

"ดินโป่ง" คือ ดินที่มีรสเค็มและละเอียดซึ่งเกิดจากแร่ธาตุบางชนิด เป็นอาหารของสัตว์ป่าที่กินหญ้าบางชนิด หรือโป่งคือบริเวณพื้นที่ซึ่งมีแร่ธาตุต่าง ๆ มารวมกัน อันเนื่องมาจากฝนตกหนัก และเกิดขบวนการชะล้างนำเอาแร่ธาตุที่จำเป็นของสัตว์ป่าออกจากดินทั่วไปรวมกันยังพื้นที่แห่งหนึ่ง แร่ธาตุเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งสัตว์สัตว์ป่าไม่สามารถหาทดแทนได้จากพืช ซึ่งมีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบใหญ่ ดังนั้นพื้นดินส่วนนี้จึงเป็นแหล่งแร่ธาตุสำหรับสัตว์ป่าซึ่งกินพืชเป็นอาหาร เช่น สัตว์ปีก กวาง เก้ง กระทิง วัวแดง และช้างป่า เป็นต้น

นอกจากนี้ โป่งยังเป็นแหล่งอาหารที่สัตว์ลงมากิน เพื่อช่วยในกระบวนการย่อยอาหาร อาจจะเป็นดิน หินหรือน้ำเป็นประจำ โดยที่บริเวณเหล่านี้จะมีแร่ธาตุและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าเป็นปริมาณมาก และแหล่งอื่น ๆ มีน้อยกว่าหรือไม่มีเลย

แร่ธาตุที่สัตว์ต้องการในปริมาณมาก ได้แก่ แคลเซียม (Ca) ฟอสฟอรัส (P) โปแตสเซียม (K) โซเดียม (CI) แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S)

แร่ธาตุที่สัตว์ต้องการในปริมาณน้อย ได้แก่ โคบอลล์ (Co) ทองแดง (Cu) ไอโอดีน (I) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) โมลิปดินัม (Mo) ซิลิเนียม (Se) และสังกะสี (Zn)