ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม โทรศัพท์ 053-615995

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
185
เดือนที่แล้ว
1,048
ปีนี้
1,233
ปีที่แล้ว
10,407
ทั้งหมด
19,255
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

แผนงานและโครงการหลักที่จะดำเนินงาน

 

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม ร่วมกับประชาคมตำบลนาปู่ป้อมได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตำบลนาปู่ป้อมที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ทั้งสิ้น 7 ยุทธศาสตร์ 18 แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

 

1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งการ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนและสะพาน รวมถึงการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

 

1.2 การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม หัตถกรรมและสินค้า OTOP

 

2.1 การพัฒนาศักยภาพทางด้านการประกอบอาชีพ การผลิต สินค้าชุมชน (OTOP) ส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านอาชีพ การค้า การเกษตร การหัตถกรรม ให้แก่กลุ่มอาชีพ ประชาชน การพัฒนาศักยภาพของ ผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านการผลิต การเงิน การบริหารจัดการ การตลาดและการกระจายสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ส่งเสริมการลงทุน

 

2.2 การส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างและพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาด้านการขนส่ง ระบบตลาด การแสวงหาโอกาสทางตลาดใหม่ สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่

 

2.3 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ส่งเสริมการทำเศรษฐกิจแบบพอเพียง พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การขยายผล โครงการพัฒนาตามพระราชดำริไปยังทุกชุมชน

 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

 

3.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การจัดการศึกษาทั้งในระบบ,นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ การส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา พัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิต

 

3.2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมให้มีระบบบริการ

สุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสุขภาพมากขึ้น สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ ส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ สนับสนุนกิจกรรมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย

 

3.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน การส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สงเคราะห์ ช่วยเหลือคนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุข การรณรงค์ป้องกัน ปราบปราม ปัญหายาเสพติด เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รณรงค์เชิดชูคุณค่าความเป็นไทย

 

4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

4.1 การส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น การจัดกิจกรรม และ การส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา

 

4.2 การสืบทอดวัฒนธรรมและการจัดการแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้รวมถึงการบูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถานแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ การอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน การสร้างให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม

 

4.3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรภาคประชาชน เอกชน หน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

 

5.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า การประสานความร่วมมือและสร้างความ เข้าใจระหว่างภาครัฐ และประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาระบบ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและบริหารพื้นที่ทำกิน

 

5.2 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย ขยะ มลพิษทางอากาศ โดยความร่วมมือของชุมชน ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ ออกกฏ ระเบียบ หรือมาตรการด้าน สิ่งแวดล้อม ในข้อบัญญัติท้องถิ่น ประสานงานระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันในการจัดการปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในลักษณะของการร่วมกลุ่ม เช่น จัดการพื้นที่กำจัดขยะรวม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริการจัดการขยะโดยการลดปริมาณ คัดแยก และสร้างมูลค่าขยะ

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

 

6.1 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน (ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์, การคมนาคม) เป็นการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติและ ที่มนุษย์สร้างขึ้น

 

6.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริการเพื่อการท่องเที่ยว เชิงศิลปวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และแบบโฮมสเตย์ เน้นส่งเสริมท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ และคนในท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วม

 

6.3 การพัฒนา การบริหารการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ การบริหารการจัดการท่องเที่ยวในทุกๆด้าน การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี

 

7.1 การสร้างจิตสำนึก และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับวิธีคิด วิธีการทำงาน สร้างจิตสำนึกของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การฝึกอบรมเฉพาะด้าน

 

7.2 การส่งเสริมประชาธิปไตย และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความโปร่งใสและเป็นธรรม มีระบบการควบคุมภายใน และมีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน การสร้างความนิยมในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรและหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม รวมทั้งรณรงค์ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาคมเพื่อผลักดันให้การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคมสำเร็จตามเป้าหมาย